Skip to main content
Specialister i klimastyring
Vi leverer, installerer og servicerer produkter og løsninger til styring af klima og vand i gartnerier.
Dansk produceret kvalitet
Vi producerer selv i Danmark og har nyskabende medarbejdere, der tænker ud af boksen for dit gartneri eller væksthus.
Gartnernes totalpartner
I samspil med dine krav, kan vi være din totalpartner inden for innovative løsninger til styring af klima og vand.
Fokus på udvikling og feedback
Kan vi gøre det lidt anderledes, lidt bedre? Det er grundtanken i vores hverdag.

Salgs- og leveringsbetingelser


Opdateret februar 2023.


§ 1 – Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers eventuelle indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet, medmindre Danvan A/S skriftligt har accepteret dette. Såfremt Danvan A/S skriftligt accepterer, at købers indkøbsbetingelser er gældende i aftaleforholdet, skal bestemmelserne i ordrebekræftelsen og nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang i tilfælde ad uoverensstemmelse.

§ 2 – Tilbud og ordre
Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato,  medmindre andet er anført i tilbudet.
Modtaget ordre er først bindende for Danvan A/S når ordrebekræftelse er afgivet.

§ 3 – Priser
Alle priser er ekskl. moms, levering og fragt og inkl. standardemballage.
Danvan A/S har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer, svarende til prisforhøjelser opkrævet af Danvan A/S’ underleverandører.

§ 4 – Betaling
Betaling skal ske netto kontant senest ved levering, medmindre andet på forhånd er aftalt ved en tilbudsgivning eller ordrebekræftelse, eller der fremgår andet på fremsendte faktura.
Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har Danvan A/S ret til straks og uden yderligere varsel, at hæve købet eller at opkræve morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

§ 5.1 – Levering
Alle leverancer sker ”EX WORKS” (INCOTERMS 2020).

§ 5.2 – Leveringstid
Leveringstiden er opgivet af Danvan A/S efter bedste skøn.
Levering op til 4 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

§ 6 – Ejendomsret
Ejendomsretten til leverede varer og maskiner overgår først til køber, når den fulde købesum inkl. eventuelle renter og omkostninger er lagt.

§ 7.1 – Kvalitet
Danvan A/S indestår på nedennævnte vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henhold til materialer og forarbejdning.

§ 7.2 – Fejl og mangler
Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, er køber forpligtet til senest 1 måned efter at den pågældende mangel er, eller burde være konstateret – og iøvrigt ikke senere end 12 måneder fra leveringen – at reklamerer skriftligt herom til Danvan A/S.
Med reklamationen skal følge en fuldt udfærdiget fejlrapport.
Danvan A/S påtager sig efter sit valg, enten uden beregning for køber, at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af en ny tilsvarende vare til køberen f.o.b. Odense, eller at udbedre eventuelle mangler uden beregning for køber.

§ 7.3 – Garanti
Danvan A/S yder 12 måneders garanti på leverede materialer, dog undtaget PH følere, hvor der ydes 3 måneders garanti.
Omkostninger til arbejdstidsforbruget i forbindelse med udbedring af garantisager forbeholdes køber.
Retten til garanti, der ikke dækker almindelig slitage, bortfalder ved overlast, forkert betjening, manglende vedligeholdelse eller service, eller hvis der uden vor skriftlige tilladelse foretages indgreb eller ændringer i materiellet, eller hvis materiellet anvendes til et formål, hvortil det ikke er fremstillet.

§ 7.4 – Erstatning
Køber har alene krav på erstatning, såfremt Danvan A/S ikke inden for rimelig tid foretager om-levering eller afhjælpning, samt en bestemmelse om, at Danvan A/S under ingen omstændigheder er ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder.

§ 7.5 – Krav
Ethvert krav, udover hvad der omfattes af de af Danvan A/S under § 4 nævnte forpligtelser, såsom krav på ophævelse, afslag, omkostninger, udgifter ved reparation, transport, erstatninger er – medmindre køber godtgør at der foreligger grov uagtsomhed fra Danvan A/S’ side – Danvan A/S uvedkommende.

§ 8 – Ophavsret
Ophavsret til solgt EDB-programmel og opdatering heraf tilkommer Danvan A/S.

§ 9 – Underleverandørens leveringsbetingelser
I det omfang Danvan A/S ikke selv fremstiller produkter, men alene forhandler disse, skal fabrikantens vedhæftede salgsbetingelser være gældende, således som disse måtte blive lagt til grund efter gældende ret i fabrikationslandet. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende leveringsbetingelser og fabrikantens vedhæftede salgsbetingelser, skal sidstnævnte have fortrin.

§ 10 – Almindelige leveringsbetingelser for leverancer og montering af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr.
I det omfang NLM 94 ikke er fraveget i ovennævnte bestemmelser, finder disse bestemmelser anvendelse, således at købelovens almindelige regler kun finder anvendelse i det omfang forholdet ikke er reguleret i leveringsbetingelserne eller i NLM 94.

§ 11 – Lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftaleforholdet, herunder tvister om aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved dansk ret ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.

Hvad mener vores kunder?

“Speeds up the mixing time”
Firstly I would say thanks very much with your introduce of Micro Mixing 100 and your great technical support…
Steven, Grow Green Farming
“Minimum on manual labour”
I’m happy with your Micro Mixer 200 with 2 recipe program compared with my previous mechanical dosing system.
Luiz Khor, Vegelife Cameron Highlands
“Improving my plants quality”
Thanks for your introduce of Micro 200 Fertilizer mixer, with this machine it help me shorten the fertilizer mixing time.
Rampai Interlek, Gallon
“Thanks to the people at Danvan”
After one cycle of crops we notice this Micro Mixer bring us a good result on agricultural.
YG & CHL

65 92 56 00

Danvan A/S      Cikorievej 4, DK-5220 Odense SØ      +45 6592 5600      danvan@danvan.dk      CVR: 20105933